ظاهراً آقای كهزادی بر اساس آخرین شنیده ها حكم وزارت ارتباطات را دریافت خواهد كرد. وی پیش از این معاون طرح وبرنامه صدا و سیما بوده و از روزهای قبل نیز بحث وزارت وی مطرح بود.
در هر صورت با روی کار آمدن کابینه  آقای احمدی نژاد باید شاهد  برخی تنشها و تاخیر ها در دولت جدید باشیم تا این تغییر و تحول به روال عادی خود بر گرده . به هر حال امیدوارم در دولت جدید شاهد پیشرفت باشیم .