وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: كهزادی، انتظاری، سلیمانی وزارت علوم و فناوری اطلاعات: كبكانیان، سقائیان‌نژاد، زاهدی، سلیمانی