<:P:>در زیر چگونگی ارتقاء اشتراک Hotmail به 250 مگابایت ، گام به گام و بصورت تصویری آموزش داده می شود .

1- صفحه Hotmail را باز کرده و وارد ایمیل خود شوید .

2- پس از ورود ، بر روی گزینه Options کلیک کنید .

منبع: WinBeta.Net


3- وارد گزینه Personal شوید و سپس My Profile را انتخاب کنید .

منبع: WinBeta.Net


4- برای Country/Region کشور United States را انتخاب کرده و برای State ایالت Florida را انتخاب کنید .
همچنین ، کد پستی 33332 و یا یک کد پستی دیگر در آمریکا را انتخاب کنید . انتخاب کدهای پستی کالیفرنیائی بهتر است و برای اطمینان زبان ایمیلتان را انگلیسی انتخاب کنید .

منبع: WinBeta.Net


بعد از حداکثر چهار/پنج روز ایمیل شما به 250 مگابایت ارتقاء پیدا خواهد کرد و می توانید تنظیمات ایمیل خود را به حالت قبل بازگردانید .